กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
การขอรับเอกสารร่วมการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 8-20 ตุลาคม 2563
การยื่นข้อเสนอ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ปิดรับเวลา 16.00 น. โดยสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารและยื่นข้อเสนอการคัดเลือกได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (สำนักงานใหญ่) 171 อาคาร 4465 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2534 6170 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
สามารถ Download เอกสารได้ตาม Link นี้