เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) รวมเยี่ยมชมกิจการการซ่อมบํารุงอากาศยานของ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด (TAI) ณ ศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานตาคลี อําเภอตาคลี จังหวัดนครสววรค์ โดยมี พล.อ.อ.ศิริพล ศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด ให้การต้อนรับ SepTextPic