TAI Thailand
loading...

ผลึกกำลังร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ผลึกกำลังร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศ โดยมีองค์ประกอบ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน,ชิ้นส่วน, อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นต้น
รวมถึงต่อยอดสู่การสร้างหรือผลิตชิ้นงานที่เป็นองค์ประกอบในการซ่อมบำรุงอากาศยาน อีกด้วย

การพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Airbus Helicopter Southeast Asia กำหนดให้เป็นผู้แทน (Distributor) ในการสนับสนุนการบริการ และความร่วมมือกับบริษัท SAFRAN Helicopter Engine ในการเป็นผู้แทน (Distributor) ในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของ SAFRAN ที่ติดตั้งกับ Airbus Helicopter

VIEW
Close