TAI Thailand
loading...

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q. รัฐบาลไทยผลักดันให้เกิด บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เพื่ออะไร?

A. 1. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคอาเชีย ส่งผลให้เกิดโครงการสนับกิจกรรมต้นการบินทีเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลเชื่อมโยงสู่การซ่อมบำรุงอากาศยานที่มากขึ้นตามไปด้วย
2. เพื่อสนับสนุนการตำเนินการต้นธุรกิจภายในประเทศ ในการที่เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในต้นการซ่อมบำรุงอากาศยานของประเทศให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. ทำให้เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมการบิน
4. ทำให้มีเงินตราต่างประเทศไหลเข้าสู่ประเทศไทยเกิดการเติบโตและสร้างงานใหม่/ลดการสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ
5. สร้างหน่วยงานวิจัยและพัฒนด้านอากาศยาน บริภัณฑ์ด้านการบินให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน

VIEW
Close