พลอากาศเอก อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก วิถีชัย แสงโทโพธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 C-130H ระยะที่ 2 กับ พลอากาศโท เสกสรร คันธา เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เครื่องบินที่เปรียบเสมือนความหวัง ความภาคภูมิใจ และความสุขของคนไทยทั้งประเทศ กว่า 43 ปีที่เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) เข้าประจำการในกองทัพอากาศ ได้อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกเหตุการณ์ตลอดมา ทั้งการนำคนไทยกลับมายังแผ่นดินเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ การช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ การบินควบคุมไฟป่า และภารกิจอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังได้เข้าร่วมการฝึกทางทหารที่สำคัญต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียง แบบที่ 8 (C-130H) ระยะที่ 2 ของกองทัพอากาศ เพื่อให้ดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธการ และภารกิจช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งมีความสมควรเดินอากาศตามมาตรฐานสากล ซึ่งโครงการนี้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ภายใต้กระบวนการที่กำหนดตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผล เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม