พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI)  มอบเงินสนับสนุนให้แก่ มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการ ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องรับรองพิเศษ บริษัท อุตสาหกรรมการบินจำกัด โดยมี คณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอโครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ มีวัดถุประสงค์ในการจัดหารถเข็น รถสามล้อโยก ให้แก่เด็กพิการในวัยเรียนไว้ใช้ในสถานศึกษา และใช้เดินทางไปยังสถานศึกษาใกล้บ้านได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และจัดหารถเข็น/รถสามล้อโยก ให้แก่เด็กพิการที่ยากไร้นำไปประกอบกิจวัตรประจำวัน และเดินทางเพื่อประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนช่วยเลริมสร้างความร่วมมือด้านการช่วยเหลือคนพิการที่ด้อยโอกาส ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรคนพิการ บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิฯ องค์กรลาธารณกุศล และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น
          ทั้งนี้  มูลนิธิคนพิการไทย เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่คนพิการทั่วประเทศ และเป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 551 ของประกาศกระทรวงการคลัง