บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เข้าร่วมแสดงศักยภาพด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานในงาน Air Rail & Logistic Expo 2021 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอขีดความสามารถด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ของบริษัท ฯ ให้เป็นที่รู้จัก แก่หน่วยงานราชการ และองค์กรธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างโอกาสและการรับรู้ แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจอีกด้วย
บริษัท ฯ ได้ดำเนินกิจการซ่อมบำรุงอากาศยานภายใต้มาตรฐานและใบรับรองระดับประเทศ และระดับนานาชาติดังนี้ ⋅ ใบรับรองด้าน REPAIR STATION CERTIFICATE-CLASS 1 No.334-2547 จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ⋅ ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ AS9110C AEROSPACE STANDARD และ ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ⋅ ใบรับรองห้องปฏิบัติการ (ศูนย์ซ่อมและปรับเทียบมาตรฐาน เครื่องมือและเครื่องวัดดอนเมือง) Certificate of Laboratory Accreditation ( ISO/IEC 17025:2017 ) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ​​การที่บริษัท ฯ ได้เข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะนำเสนอเทคโนโลยี การซ่อมบำรุงที่มีความซับซ้อน ที่ดำเนินการด้วยคนไทย สู่สายตาผู้สนใจ โดยบริษัทฯ ได้นำโครงการ C-130 Avionics Enhanced Capability Program (AECP) ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มขีดความสามารถให้กับเครื่องบิน C-130 เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎการบินสากล รวมถึงแก้ไขปัญหาพัสดุ/อุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้บนอากาศยาน ถูกยกเลิกสายการผลิตที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ ซึ่ง #เราทำได้ รวมถึงมีการนำโมเดลในการปรับปรุงระบบ Avionics ใหม่ทั้งหมดให้กับ เฮลิคอปเตอร์แบบ Bell 212 412 ไปตั้งแสดงด้วย