TAI ร่วมงาน Air Rail and Logistics expo 2023

นาวาอากาศเอก วิถีชัย แสงโทโพธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ขีดความสามารถของ TAI ในโอกาสนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Air Rail and Logistics expo 2023 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566

โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในภาคะวันออกเฉียงเหนือได้จัดงาน Air Rail Logistic Expo 2023 เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ในอุตสาหกรรมการบิน ระบบราง และระบบโลจิสติกส์ของเมืองขอนแก่นและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMs)ได้แก่ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีนตอนใต้ โดยเฉพาะเมืองหลักตามเส้นทาง EWEC (East - West Economic Corridor)และเมืองตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North South Economic Corridor: NSEC) ซึ่งจังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์กลางตามเส้นทางดังกล่าว และยังเป็นไปตามนโยบาย KHONKAEN MICE CITY

โดยภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ สร้างเศรษฐกิจมั่งคั่งโดยพลังของพื้นที่จากรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนและการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย