พลอากาศเอก อนุวัฒน์ เพ็ชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิถีชัย แสงโทโพธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการ โดยมี พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์, อาจารย์ วิชา เมฆตระการ, พลอากาศเอก วิเชียร ธรรมาธร ได้ร่วมลงนามตามข้อตกลงคุณธรรม โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชากองทัพอากาศ โดยโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียง แบบที่ 8 (C-130H) ระยะที่ 2 ของกองทัพอากาศ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ภายใต้กระบวนการที่กำหนดตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างและให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมยิ่งขึ้น