บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด บรรยายสรุปการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้กับคณะทำงานจากราชอาณาจักรชาอุดีอาระเบียในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มอบหมายให้ น.ท.สุรศักดิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ นาย Abdullah Aljaloud ผู้อำนวยการ กรมขีดความสามารถร่วม หน่วยงานกิจการทางยุทธศาสตร์ กระทรวงกลาโหม แห่งราชอาณาจักรชาอุดีอาระเบีย และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ จากกระทรวงกลาโหม โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายสรุปการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้กับคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมคงสิทธิ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
การมาเยือนของคณะทำงาน ฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการค้าของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการร่วมกันเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่นว่ามีโอกาส ช่องทางเพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงระหว่างทั้งสองภูมิภาค สอดคล้องกับสาขาความร่วมมือ 9 ด้านที่ นายกฯ ได้หารือขณะเยือนซาอุดีอาระเบียไว้ ประกอบด้วย
1.การท่องเที่ยว
2.พลังงาน
3.แรงงาน
4.ความมั่นคงทางอาหาร
5.สุขภาพ
6.ความมั่นคง
7.การศึกษาและศาสนา
8.การค้าและการลงทุน
9.กีฬาและวัฒนธรรม
โดย บริษัทฯ ด้าน 6 เรื่องความมั่นคง โดยเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้ง 9 ด้าน ตามที่ได้หารือขณะเยือนประเทศซาอุดีอาระเบีย