บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ในสถานประกอบการจริง ”กับสถาบันการบินพลเรือน
พลอากาศเอกศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ในสถานประกอบการจริง” กับสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในการลงนามดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ สบพ. กรุงเทพฯ
การจัดพิธีลงนามครั้งนี้ เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยเรื่อง “การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ในสถานประกอบการจริง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรช่างอากาศยานของไทยให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน และยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานในประเทศไทย พัฒนาทักษะการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน ให้กับนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน โดยให้มีการฝึกอบรมในสถานประกอบการจริง รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกันทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ช่างอากาศยาน วิศวกรอากาศยาน และบุคลากรของสถานประกอบการ รวมทั้งบุคลากร ครูวิชาภาคพื้น และช่างของสถาบันการบินพลเรือน
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม การจัดหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานได้ตามมาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การเกิดผลสัมฤทธิ์ พร้อมนำเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านช่างอากาศยาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สถาบันการบินพลเรือนได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะช่วยให้หลักสูตรดังกล่าวมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งชัน นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป