TAI Thailand
loading...
พล.อ.อ.ศุภชัย สายเงิน

กรรมการผู้จัดการ

น.ท.สุรศักดิ์ ภู่ทอง

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร

น.ท.กฤษดา นนท์ศิริ

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

น.อ.สหพล สุขพานิช

รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ ฝ่ายปฎิบัติการ และ ผอ.ฝ่ายส่งกำลัง

น.อ.วิถีชัย แสงโทโพธิ์

ผอ.ฝ่ายวิศกรรมดัดแปลงประกอบอากาศยาน วิจัยและพัฒนา

น.ท.กานต์ การุณพักตร์

ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

น.ต.กษิดิ์เดช ทรงสัตย์

ผอ.ฝ่ายสนับสนุนการซ่อมบำรุง

น.ต.พาคินทร์ เกษรประทุม

ผอ.ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานกำแพงแสน

ร.ท.อภิวัฒน์ อินทรวิชัย

ผ.อ.ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง

น.ท.หญิง อมรรัตน์ เกตุพันธุ์

ผอ.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

น.ท.ดิศฐ์ภณ มาภัธ

ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ร.อ.กณพ อยู่สุข

ผอ.ศูนย์ฝึกศึกษา

น.อ.สมาน วิภามณีโรจน์

ผอ.ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลพบุรี

น.ต.จักรพงษ์ ธงทอง

ผอ.ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี

น.ต.คัคนิน บุนนาค

ผอ.ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย

น.ท.กำจัด จันทบัตร

ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน

พ.อ.อ.พิเชษฐพงศ์ โปร่งอรุณ

ผจก.แผนกบริหารงานทั่วไป

น.อ.เสน่ห์ ฎีกาวงค์

ผจก.แผนกทรัพยากรบุคคล

พ.อ.อ.รพีพงศ์ สุวรรณวิจิตร

ปฏิบัติหน้าที่ ผจก.แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

VIEW
Close