พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน

กรรมการผู้จัดการ

ประวัติส่วนตัว
ยศ,ชื่อ : พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน
วัน เดือน ปีเกิด : 5 ก.พ. 2503

การศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ทอ.) สาขาวิศกรรมไฟฟ้า
- หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศกิจ รุ่นที่ 38 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
- หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 41 วิทยาลัยการทัพอากาศ
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการเจรจาต่อรอง

ดำรงตำแหน่ง- ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- รองผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- เสนาธิการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- รองผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ
- คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณสิงคโปร์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
- คณะกรรมการบริหารโครงการร่วม ไทย - สวีเดน ในโครงการจัดซื้อเครื่องบินรบ Gripen ระดับ National Program Office (NPO )
- คณะอนุกรรมการและเลขานุการบริหารโครงการจัดหาระบบบัญชาการและควบคุม


- คณะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
- คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ของกองทัพอากาศ
- รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการบัญชาการและควบคุม (Command and Control Interoperability : CCIB) ของกองทัพอากาศ


- หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงานประสานการบัญชาการและควบคุม (CCIB) ส่วนกองทัพอากาศ ของคณะกรรมการสั่งการและควบคุมร่วมไทย – สหรัฐฯ


- คณะกรรมการและเลขานุการบริหารโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ


- คณะกรรมการแก้ไขระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยกฎการบินทั่วไป พ.ศ.2525


- หัวหน้าคณะทำงานแก้ไขระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยกฎการบินทั่วไป พ.ศ.2525 ด้านการบินทั่วไป และ ด้านอากาศยานไร้คนขับ

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ


- รองประธานคณะอนุกรรมการการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย ประจำปี 2562 (Search and Rescue Exercise 2019:SAREX 2019)


- วิทยากรพิเศษ หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ, หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก, หลักสูตรนายทหารอากาศ อาวุโส, และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ


ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด


รางวัลโล่เชิดชูเกิยรติ
- บุคคลดีเด่น ของ กองทัพอากาศ ปี 2553
- บุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2557 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก ปปช เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไ
VIEW
Close