พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน

กรรมการผู้จัดการ

ประวัติส่วนตัว

พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน
5 ก.พ. 2503

การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ทอ.) สาขาวิศกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศกิจ รุ่นที่ 38 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
 • หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 41 วิทยาลัยการทัพอากาศ
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการเจรจาต่อรอง
ดำรงตำแหน่ง
 • ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • รองผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • เสนาธิการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • รองผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ
 • คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณสิงคโปร์และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
 • คณะกรรมการบริหารโครงการร่วม ไทย - สวีเดน ในโครงการจัดซื้อเครื่องบินรบ Gripen ระดับ National Program Office (NPO )
 • คณะอนุกรรมการและเลขานุการบริหารโครงการจัดหาระบบบัญชาการและควบคุม
 • คณะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
 • คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ของกองทัพอากาศ
 • รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานการบัญชาการและควบคุม (Command and Control Interoperability : CCIB) ของกองทัพอากาศ
 • หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงานประสานการบัญชาการและควบคุม (CCIB) ส่วนกองทัพอากาศ ของคณะกรรมการสั่งการและควบคุมร่วมไทย – สหรัฐฯ
 • คณะกรรมการและเลขานุการบริหารโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ
 • คณะกรรมการแก้ไขระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยกฎการบินทั่วไป พ.ศ.2525
 • หัวหน้าคณะทำงานแก้ไขระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยกฎการบินทั่วไป พ.ศ.2525 ด้านการบินทั่วไป และ ด้านอากาศยานไร้คนขับ
 • คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ
 • รองประธานคณะอนุกรรมการการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย ประจำปี 2562 (Search and Rescue Exercise 2019:SAREX 2019) 
 • วิทยากรพิเศษ หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ, หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก, หลักสูตรนายทหารอากาศ อาวุโส,  และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ             
ตำแหน่งปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
รางวัลโล่เชิดชูเกิยรติ
 • บุคคลดีเด่น ของ กองทัพอากาศ ปี 2553
 • บุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2557 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก ปปช เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป        
VIEW
Close