พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมกับ พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา รวมจำนวน 200,000 บาท และรับมอบของที่ระลึก จาก พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในโอกาสที่กองทัพอากาศจัดการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ 13 โดยมี คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และองค์กรเอกชนที่ร่วมมอบเงินสนับสนุน ดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยดีเสมอมา ซึ่ง กองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา รวม 12 ครั้ง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนโครงกรพัฒนาอื่น โดยมีพระราชปณิธานมุ่งหวังให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ อาณาประชาราษฎร์ สืบไป สำหรับคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ 13 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Our Sky" โดยเป็นการแสดงศักยภาพทางดนตรีของวงชิมโฟนีออเคสตร้า กองทัพอากาศ ซึ่งประกอบด้วย นักดนตรีและคณะนักร้องหมู่ประสานเสียงกว่า 150 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียง ได้แก่ รศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ ศิลปิน ศิลปาธร, คุณทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, คุณรัดเกล้า อามระดิษ, คุณศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, คุณพิมดาว พานิชสมัย, คุณรัตนาพร นอสูงเนิน (แพรว The Golden Song) และคุณธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ The Golden Song) โดยกำหนดจัดการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 2 รอบ ดังนี้ รอบแรก วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. เป็นรอบสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดทาง www.rtaf.live และเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ รอบที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. ในการนี้ กองทัพอากาศได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธาน การจัดแสดงคอนเสิร์ตฯ ครั้งนี้ ไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงแต่อย่างใด สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี "ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา" เลขที่บัญชี 057-2-26093-3 โดยติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2534-0359 สำหรับผู้สนใจเข้าชมการแสดง สามารถติดต่อได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2534-2103 หรือรับชมทาง www.rtaf.live และเคเบิลที่วีกองทัพอากาศ ในการนี้ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และ ผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน