TAI บรรยายสรุปการดำเนินงานกิจการ ให้กับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียน จาก วิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพมาเลเซีย พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงินกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มอบหมายให้ นาวาอากาศโท กานต์ การุณพักตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ดิศฐ์ภณ มาภัธ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายสรุปการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้กับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพมาเลเซีย รุ่น 42/2022 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทย โดยมี พลเรือโท ดาโต๊ะ พาห์ราวาน Syed Zahrul Putra bin Syed Abdullah RMN ผู้บัญชาการวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพมาเลเซีย พร้อมคณะ จำนวนทั้งสิ้น 88 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ (ICP) 7 คน รับฟังบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ. โรงแรมนูโว ซิตี้ กทม.

การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันประเทศ แห่งกองทัพมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านยุทธศาสตร์ ความมั่นคงของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ประกอบด้วยนายทหารกองหนุนประเทศมาเลเซีย จากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทหารระหว่างประเทศในระดับพันเอกหรือเทียบเท่า

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ดูงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ รวมถึงการให้ความร่วมมือสร้างเครือข่ายที่มีคุณประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมกองทัพและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีความเข้มแข็ง ขณะที่ยังธำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและความภูมิใจในความเป็นชาติ บริษัท ฯ เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานในประเทศไทย ที่มีศักยภาพในการซ่อมบำรุงอากาศยาน ละมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถของคนไทยร่วมกับกองทัพอากาศ โดยมีวิสัยทัศน์ ศูนย์ซ่อมอากาศยานมาตรฐานสากลโดยคนไทย