พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี 2564 ในการนี้ พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติ โดยมีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ ฯ ผู้แทนจากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และผู้บริหารบริษัท ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมคงสิทธิ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เพื่อคัดเลือกบุคคลดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ในฐานะที่สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน จบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2550 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ท่านมีคติพจน์ในการทำงาน คือ มุ่งมั่นในสิ่งที่คิด ตั้งใจในสิ่งที่ทำ พากเพียรและพยายาม สำเร็จแน่นอน ท่าน ฯ มีความเป็นผู้นำ มุ่งมั่น อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน กองทัพอากาศ สังคมและประเทศชาตินานัปการ ด้านการบริหาร บริษัท ฯ ท่านได้บริหารงานโดยมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “ศูนย์ซ่อมอากาศยานมาตรฐานสากลโดยคนไทย” ซึ่งการได้รับพิจารณาให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของวิทยาลัยการทัพอากาศฯ ครั้งนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ อันเป็นส่วนหนึ่งของผลงานความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติประวัติที่สำคัญของ บริษัทฯ อีกด้วย