TAI รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มอบหมายให้ น.ท.สุรศักดิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนในการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2565 จาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 32 ปี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 จำนวน 115 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคม จำนวน 55 รางวัล สถานพยาบาลในดวงใจ จำนวน 25 รางวัล และสถานประกอบการดีเด่น จำนวน 35 รางวัล โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน พร้อมมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน อดีตผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่และผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี