พลอากาศเอกศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI: Thai Aviation Industries) ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Safran HE customer Day ในโอกาสนี้ TAI ได้รับโล่ที่ระลึกจาก MS Sebastien Mercadie Chief Financial Officer at Safran Helicopter Engines Asia Pte., Ltd. เป็นเครื่องหมายยืนยัน TAI ในฐานะตัวแทนจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์จาก Safran (HE) ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565 ณ โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพ TAI ได้มีข้อตกลงความร่วมมือ (Distributorship Agreement) กับ Safran (HE) ให้ TAI เป็นผู้แทนขายการบริการและการสนับสนุน พร้อมทั้งได้รับสิทธิในการขายครอบคลุมลูกค้าในส่วนของเครื่องยนต์ Makila และ เครื่องยนต์ Airrus ของ Safran (HE) ที่ใช้งานในภารกิจทางทหารและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหมดในประเทศไทย ภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนกับ Safran (HE) นี้ ครอบคลุมถึงเครื่องยนต์ในรูปแบบการบริการในลักษณะ Global Support Package (GSP) ซึ่งเป็นหลักประกันว่า เครื่องยนต์จะมีความพร้อมใช้งาน โดยดำเนินการผ่านขีดความสามารถของ TAI ที่เป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานหลักภายในประเทศไทย ในความเป็นหุ้นส่วนกับ Safran (HE) มีรูปแบบความร่วมมือครอบคลุมถึงการส่งกำลังและการซ่อมบำรุง, โรงซ่อม, การจัดการสินค้าคงคลัง ตลอดจนการสนับสนุนทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องยนต์จะมีความพร้อมใช้งานทุกเมื่อ ปัจจุบัน กองทัพไทยมีการจัดหาเฮลิคอปเตอร์จาก Airbus Helicopters ซึ่งใช้เครื่องยนต์ของ Safran (HE) เป็นจำนวนมากหลากหลายแบบ โดยใช้เครื่องยนต์ Turboshaft แบบ Makila ซึ่งถูกติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์ EC725 (H225M) ของกองทัพอากาศไทย (Royal Thai Air Force) และเครื่องยนต์ Turboshaft แบบ Arriel ถูกติดตั้งใช้งานกับเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวน/ติดอาวุธ ฮ.ลว./อว.550 AS550 C3 (H125M) ของกองทัพบกไทย (RTA: Royal Thai Army), H145M ของกองทัพเรือไทย(Royal thai navy), เฮลิคอปเตอร์ค้นหาและช่วยชีวิต AS365N3+ และเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป H155 (EC155B-1) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (RTP: Royal Thai Police) และ H155 ของกรมแผนที่ทหาร (Survey Department) นอกจากนี้ TAI และ Safran (HE) ได้ลงนามในสัญญาเพื่อสนับสนุนเครื่องยนต์ Arrius 2B2Plus ของกองทัพอากาศไทย (RTAF) และเครื่องยนต์ Makila โดยดำเนินการส่งกำลังให้กับ เฮลิคอปเตอร์ H135 และ H225M เครื่องยนต์ Arrius มากกว่า 12 เครื่อง และ เครื่องยนต์ Makila จำนวน 24 เครื่อง ผ่านการให้บริการแบบ GSP ของ Safran (HE) ตั้งแต่ปี 2560 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของกองทัพอากาศ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานในการปฏิบัติภารกิจ โดยดำเนินการผ่านการให้บริการจาก TAI ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงที่ได้รับการรับรอง ให้บริการสนับสนุนเครื่องยนต์ทางการทหารและหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ภายใต้ GSP ลูกค้าจะได้รับการรับประกันว่า จะมีเครื่องยนต์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ทุกเมื่อที่ต้องการ รวมถึงการให้บริการด้าน อื่น ๆ อาทิ การคาดการณ์งบประมาณด้วยราคาคงที่ต่อชั่วโมงบิน, การสนับสนุนทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ EngineLife® โดยมีแนวทางที่หลากหลายของ Safran (HE) เป็นต้น (https://www.safran-group.com/pressroom/safran-and-thai-aviation-industries-reinforce-their-partnership-support-royal-thai-air-force-h135-2022-02-16) ความเป็นหุ้นส่วนได้รับการบริหารจัดการโดย Safran Helicopter Engines Asia ที่มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ให้การสนับสนุนเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ของ Safran (HE) มากกว่า 1,000 ชุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอนุทวีปอินเดีย ภายใต้ความร่วมมือนี้นับเป็นอีกย่างก้าวที่สำคัญ ของการพัฒนาการซ่อมบำรุงอากาศยานของ TAI สู่ความเป็นสากลแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถอย่างเป็นมาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ฯ เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานมาตรฐานสากลโดยคนไทย