พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงินกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด มอบหมายให้ นาวาอากาศตรีจักรพงษ์ ธงทอง ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักบัณฑิตศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ดร.ธนากร พีระพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 49 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของทางบริษัท ฯ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น บริษัท ฯ ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ดูงาน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างผลงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มีคุณประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ และเพื่อสร้างเสริมกองทัพและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีความเข้มแข็งในขณะที่ยังธำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและความภูมิใจในความเป็นชาติ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานในประเทศไทย ที่มีศักยภาพในการซ่อมบำรุงอากาศยาน และมีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการช่อมอากาศยานของคนไทยร่วมกับกองทัพอากาศ