พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด และ คุณ เกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) และ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด (TAI) โดยมี พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ คุณ วีระพงศ์ มาลัย ผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จํากัด สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมเป็น แขกผู้มีเกียรติสักขีพยานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด
ทั้งนี้ การทํา MOU มีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อการ ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบํารุงอากาศยาน และประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งาน ในการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน AS9100 และ/หรือมาตรฐาน NADCAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง