เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานในบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องงานประกันสังคม กฎหมายแรงงานเบื้องต้นและตระหนักถึงหลักการทำงานด้วยความปลอดภัย TAI ร่วมกับ ECONTHAI จึงจัดฝึกอบรมภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี 2565” เมื่อวันที่ 19-20 ก.ค.65 ณ ห้องประชุมคงสิทธิ และผ่านระบบ Online สำหรับศูนย์ต่างจังหวัด โดยมีวิทยากรจากสนง.ประกันสังคม เขตพื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร, ECONTHAI และสำนักงานสาธารณสุข 51 จตุจักร มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ท.สุรศักดิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม สำหรับโครงการฯ นี้ แผนกทรัพยากรบุคคลได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการ Update ความรู้และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33